Evidence-based pharmacy: obtaining and studying of aescine from the plant of aesculus hippocastanum l.

Authors

  • Anatolii Derkach Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
  • Alina Butko Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3985-6765
  • Serhii Nehretskii Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

DOI:

https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i1.10

Keywords:

evidence-based pharmacy, aescine, Aesculus Hippocastanum l.

Abstract

The quality and life expectancy of the population depends on the level of access to modern, high quality, effective and evidence-based medical and pharmaceutical care. These types of care play a significant role in the pharmacotherapy of cardiovascular diseases, which are one of the main medical, biological and socio-economic problems of society. The main nosologies that cause high mortality from cardiovascular disease are heart attacks, strokes, sudden death syndrome and cardiomyopathy, which are preceded by such pathological conditions as hypertension, life-threatening arrhythmias, angina, chronic venous insufficiency. The aim of the study was to obtain and study aescine from the amniotic fluid of Aesculus hippocastanum L. The pericarp of the plant Aesculus hippocastanum L. as a source of aescine was studied. As a vegetable raw material for the production of aescine we used amniotic horse chestnut. A new method for the isolation of aescine by its extraction from horse chestnut n-butanol saturated with water, followed by purification of the target product with aluminum oxide. The amniotic fluid of horse chestnut on the content of aescine were studied. Found that the content o in this raw material ranges from 1.5% to 2.5%.

References

Slobozhansky chytannya. Medical and pharmaceutical law of Ukraine: materials of the X International scientific and practical conference. Kharkiv, Ukraine, 15-16 November 2013. Eds. V.V. Shapovalov, V.V. Shapovalov (Jr.), V.O. Shapovalova: 290 p.

Ministry of healthcare of Ukraine official site [Online] http://www.moz.gov.ua/ua/portal.

Shapovalov V.V., Sorokina E.V., Shapovalova V.A. Pharmacology of new psychotropic preparation. Materials of the 5th World Congress on “Innovations in psychiatry”. London, UK, 19-22 May 1998: P. 38.

Organizational and legal analysis of the pharmaceutical provision for the most common diseases of society / V. Shapovalov (Jr.), S. Zbrozhek, A. Gudzenko, V. Shapovalova, V. Shapovalov. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2018. Vol. 51. No. 18, P. 118 -124. URL: http://globalresearchonline.net/journalcontents/v51-1/18.pdf.

Shapovalova V., Kutko Y., Zabolotny V. Psychopharmacology aspects in pediatrics. Materials of the 6th World Congress of Biological Psychiatry. Nice, France, 22-27 June 1997: P.97 - 98. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3223(97)87273-3

Shapovalova V.A., Shapovalov V.V., Mikhailov V.S., Chayka L.A. Remedia “Zdorovye Narodu” / Under Edition V.A.Shapovalova. Kharkov: Rider, 1999. 200 p.

Likarski roslyny: Entsyklopedychnyi dovidnyk / Vidp. red. A.M. Hrodzinskyi. – K.: Holov. red. URE, 1990. – 544 s.

Petkov V. Sovremennaya fitoterapiya. Sofiya. 1988. S. 111-114.

Vasina J., Shapovalov V., Shapovalova V., Kovalyova K. The principles of the pharmaceutical law in solving problems of supplying patients with mental health problems with extemporal medicines. Research result (Medicine and pharmacy Series) 2015; 1(3): 18-29 http://rr.bsu.edu.ru/images/issue3/medicine/medicine.pdf. DOI: https://doi.org/10.18413/2313-8955-2015-1-1-18-29

Zharova O.G. Standartizatsiya konskogo kashtana obyiknovennogo (Aesculus Hippocastanum L.) semyan i ekstrakta suhogo na ih osnove : avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. farmats. nauk : spets. 15.00.02 «Farmatsevticheskaya himiya i farmakognoziya». Moskva, 2009. 24 s.

Radionova V., Zbrozhek S., Shapovalova V., Shapovalov V. Study of the availability in circulation of medicines for women with addictive health disorders. Sciences of Europe. 2016. No.10. P. 50-58.

Concerning the importance of forensic and pharmaceutical researches to improve patients’ accessibility to medicines / V. Shapovalov (Jr.), А. Gudzenko, L. Komar, А. Butko, V. Shapovalova, V. Shapovalov. Pharmacia. 2017. Vol. 65. No. 2. P. 23-29.

Shapovalova V.O. Stvorennia dytiachykh likarskykh form na osnovi vidomykh farmakolohichnykh substantsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora farmats. nauk.: spets. 15.00.04 «Orhanizatsiia ta ekonomika farmatsii», 15.00.01 «Tekhnolohiia likiv». Kharkiv, 1996. 46 s.

Spiridonov V.N., Prokopenko A.P., Kolesnikov D.G. Fitohimicheskoe izuchenie kashtana konskogo. Soobschenie 2. Vyidelenie flavonoidov i saponina estsina iz plodov. Med. prom-st SSSR. 1963. No. 11. P. 17-20.

Yoshikawa M., Harada E., Murakami T. et al. Escins Ia, Ib, IIa, IIb and IIIa bioactive triterpene oligoglycosides from the seeds of Aesculus hippocastanum L., their inhibitory effect ethanol absorbtion and hypoglycemic activity on glucose tolerance test. Chem. Pharm. Bull. 1994. Vol. 42. No. 6. Р. 1357-1359. DOI: https://doi.org/10.1248/cpb.42.1357

Sokolov S.Ya., Zamotaev I.P. Spravochnik po lekarstvennyim rasteniyam (Fitoterapiya). Moskva. 1984. P. 125-127.

Lipidyi semyan Aesculus hippocastanum L. / Derkach A. I., Komissarenko N. F., Zinchenko A. A. i dr. Farmakom. 1995. No. 4. P. 33-34.

Melnichuk O.P. Poluchenie estsina iz semyan konskogo kashtana: Tr. Leningradskogo himiko-farmatsevticheskogo instituta. Voprosyi farmakognozii. 1961. No. 12. P. 263-266.

Pat. 2665630 RF, A 61 R 9/14. Sposob polucheniya suhogo ekstrakta semyan kashtana konskogo obyiknovennogo. Ilin M. M., Sheychenko O. P., Azarkova A. F., Sheychenko V. I., Meshkov A. I., Shimanovskiy N. L., Fedotcheva T. A.URL: https://findpatent.ru/patent/266/2665630.html.

Zharova O.V., Shemeryankina T.B., Sokolskaya T.A., Savina A.A. Razrabotka tehnologii polucheniya suhogo ekstrakta semyan konskogo kashtana obyiknovennogo (aesculus hippocastanum l. ) i ego standartizatsiya // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhbyi narodov. Seriya: Meditsina, 2008. No. 7. P. 609-614. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-tehnologii-polucheniya-suhogo-ekstrakta-semyan-konskogo-kashtana-obyknovennogo-aesculus-hippocastanum-l-i-ego.

Yoshikawa M., Murakami T., Yamahara J. et al. Bioactive saponins glycosides. Horse Chestnut: Structures of Escins IIIb, IV, V and VI and isoescins Ia, Ib and V. Acylated Polyhydroxyoleanane Triterpene Oligoglycosides from the Seeds of Horse Chestnut Tree (Aesculus hippocastanum L. Hippocastanaceae). Chem. Pharm. Bull. 1998. Vol. 46. No. 11. Р. 1764-1769. DOI: https://doi.org/10.1248/cpb.46.1764

Derkach A. I., Kotov A. G., Komissarenko S. N. Izuchenie nekotoryih biologicheski aktivnyih veschestv semyan Aesculus hippocastanum L. Farmakom. 1999. No. 5. P. 17-21.

Melaninyi semyan Aesculus hipppocastanum L. / Komissarenko N.F., Derkach A.I., Chermenova G.V. i dr. Rastitelnyie resursyi. 1997. Vol. 33. No. 2. P. 56-58.

Published

2021-08-27

How to Cite

Derkach, A., Butko, A., & Nehretskii, S. (2021). Evidence-based pharmacy: obtaining and studying of aescine from the plant of aesculus hippocastanum l. SSP Modern Pharmacy and Medicine, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i1.10

Issue

Section

Articles