Pharmaceutical law as a basic basis for expert criminal study of plants, which are referred to drugs and psychotropic substances

Authors

  • Valerii Shapovalov Lviv Medical Institute LLC, Lviv, Ukraine
  • Vitalii Bondarenko Ukrainian National Bar Association, Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract

Scientific and technological progress has a huge impact on all areas of human activity. Outstanding fundamental discoveries in pharmacy, medicine, and law are increasingly penetrating the practice of law enforcement agencies, prosecutors and courts, and creating additional reliable preconditions for improving forensic research based on the principles of pharmaceutical law. This process inevitably affects such a specific area of ​​human activity as the fight against crime, its organized forms and corruption. Movement to the rule of law, observance of law and order, improving the work of pharmacists, doctors, judges, investigators, prosecutors and lawyers, to protect the rights and freedoms of citizens, pharmacies, treatment and prevention facilities to meet the needs of drug addicts, HIV / AIDS, nervous mental, etc. health disorders, meet the interests of the community and society. In turn, the state must do everything to eradicate what hinders society and the community in general, and the individual family or person in particular, to create normal living conditions, to provide a decent civilized education, legal, social and economic regulation of their requests and needs.

References

Doslidzhennia narkotykiv, poshyrenykh na terytorii Ukrainy / S.O.Shymanovs'kyj, V.T.Mashkin, O.P.Zamoshets' ta in.–K.: MVS Ukrainy, 1997.–92s.

Edynaia konventsyia o narkotycheskykh sredstvakh 1961 hoda // Sbornyk materyalov OON po bor'be s nezakonnym oborotom narkotykov.–K.: RYO MVD Ukrayny, 1998.–516s.

Zakon Ukrainy “Pro zakhody protydii nezakonnomu obihu narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn i prekursoriv ta zlovzhyvanniu nymy” // Dovidnyk z pravovoi ta sudovoi farmatsii.–Kh.: Torsynh, 1997.–S.319–329.

Zakon Ukrainy “Pro obih v Ukraini narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, ikh analohiv i prekursoriv” // Dovidnyk z pravovoi ta sudovoi farmatsii.–Kh.: Torsynh, 1997.–S.310–318.

Zakon Ukrainy “Pro pryiednannia Ukrainy do Protokolu pro popravky do Yedynoi konventsii pro narkotychni zasoby 1961 roku” // Biuleten' zakonodavstva i iurydychnoi praktyky Ukrainy.–K.: Yurinkom Inter.–2004.–S.89–99.

Yntehratsyia vzaymosviazy sudebnoj farmatsyy s sudebnoj medytsynoj y sudebnoj psykhyatryej na stadyiakh sudebno-ekspertnoho yssledovanyia psykhoaktyvnykh veschestv / V.V.Shapovalov, V.A.Shapovalova, N.M.Khalyn y dr. // Zb. mat.: Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky.–Kh.: Pravo, 2002.–S.407–410.

Kryminal'nyj kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyj komentar / Za red. V.V.Stashysa, V.Ya.Tatsiia.–K.: Kontsern “Vydavnychyj dim “InYure”, 2003.–S.842–879.

Krymynalystycheskoe yssledovanye narkotycheskykh veschestv kustarnoho yzghotovlenyia.–M.: VNYYSE, 1982.–121s.

Lekarstvennye sredstva v nevrolohyy, psykhyatryy y narkolohyy / Pod red. V.A.Shapovalovoj, P.V.Voloshyna, A.V.Stefanova y dr.–Kh.: Fakt, 2003.–S.526–539.

Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrainy z pytan' rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva Ministerstvom ahrarnoi polityky Ukrainy № 92/173 vid 21 chervnia 2001 r. “Litsenzijni umovy provadzhennia hospodars'koi diial'nosti z kul'tyvuvannia ta vykorystannia roslyn, scho mistiat' narkotychni zasoby, dlia promyslovykh tsilej” // Biuleten' zakonodavstva i iurydychnoi praktyky Ukrainy.–K.: Yurinkom Inter.–2004.–S.243–247.

Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrainy z pytan' rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy № 100/343 vid 18 veresnia 2003 r. “Poriadok kontroliu za doderzhanniam Litsenzijnykh umov provadzhennia hospodars'koi diial'nosti z kul'tyvuvannia ta vykorystannia roslyn, scho mistiat' narkotychni zasoby, dlia promyslovykh tsilej” // Biuleten' zakonodavstva i iurydychnoi praktyky Ukrainy.–K.: Yurinkom Inter.–2004.–S.252–261.

Nykytyn A.A., Pankova Y.A. Anatomycheskyj atlas poleznykh y nekotorykh iadovytykh rastenyj.–L.: Nauka, 1982.–765s.

Postanova Kabinetu Ministri Ukrainy № 743 vid 1 chervnia 2002 r. “Pro zatverdzhennia Poriadku znyschennia roslyn, scho mistiat' narkotychni zasoby ta psykhotropni rechovyny, a takozh vidkhodiv takykh roslyn” // Biuleten' zakonodavstva i iurydychnoi praktyky Ukrainy.–K.: Yurinkom Inter.–2004.–S.241–242.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 travnia 2000 r. № 770 “Pro zatverdzhennia pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn i prekursoriv” // Lekarstvennye sredstva v nevrolohyy, psykhyatryy y narkolohyy.–Kh.: Fakt, 2003.–S.454–464.

Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 27.02.98r. «Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny, pov'iazani z narkotychnymy zasobamy, psykhotropnymy rechovynamy ta prekursoramy» // Farmatsevtychne pravo v narkolohii.–Kh.: Fakt, 2004.–S.716–725.

Farmatsevtycheskyj analyz lekarstvennykh sredstv /Pod red. V.A.Shapovalovoj.–Kh.: YMP «Rubykon», 1995.–S.303–310.

Shapovalov V.V. Rozrobka naukovo-praktychnykh osnov v orhanizatsii ta provedenni sudovoi khimiko-farmatsevtychnoi ekspertyzy likars'kykh zasobiv: Avtoref. dys. ... kand. farmats. nauk.-Hryf „DSK”: 15.00.01 / Kharkiv. farmats. in-t.–Kh., 1997.–24s.

Shvajkova M.D. Toksykolohycheskaia khymyia.–M.: Medytsyna, 1975.–376s.

Toksykolohycheskye, sudebno-medytsynskye y sudebno-farmatsevtycheskye aspekty yssledovanyj otravlenyj y letal'nykh yskhodov vsledstvye zloupotreblenyia psykhoaktyvnymy veschestvamy / V.A.Shapovalova, V.V.Shapovalov, Y.M.Trakhtenberh y dr. // Zb. mat.: Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky.–Kh.: Pravo, 2002.–S.403–406.

Ekspertyzy v sudovij praktytsi /V.H. Honcharenko, V.Ye. Berher, L.P. Bulyha ta in.-K.:Lybid',1993.-173 s.

Shepytko V.Yu. Krymynalystyka.-Kh.: OOO «Odysej», 2005.-368 s.

Published

2021-09-07

How to Cite

Shapovalov, V., & Bondarenko, V. (2021). Pharmaceutical law as a basic basis for expert criminal study of plants, which are referred to drugs and psychotropic substances. SSP Modern Law and Practice, 1(1). Retrieved from https://ssp.ee/index.php/mlp/article/view/18

Issue

Section

Articles